Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 2)

27/11/2019

BIẾN HỌC TẬP LÀ MỘT PHẦN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Để chương trình học tập giữa nhân viên với nhân viên có thể hoạt động, cần phải biến nó trở thành một phần của văn hóa toàn doanh nghiệp, một văn hóa coi trọng việc học tập suốt đời. Bất kể ngành nghề của […]