Phát triển tầm nhìn của nhóm cùng nhau

Để giúp các nhà quản lý kiến tạo ra tầm nhìn với nhóm của mình, Google đưa ra các bước sau nhằm giúp các nhóm xác định giá trị của bản thân và kết nối chúng với các mục tiêu ngắn hạn của họ

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi thường mô tả niềm tin sâu sắc của nhóm; những niềm tin nuôi dưỡng cho mục đích và nhiệm vụ nhóm.

Mục đích

Là lý do tại sao nhóm tồn tại và cách nhóm tác động đến công ty. Nếu các nhóm không tồn tại thì điều gì sẽ xảy ra?

Sứ mệnh

Mô tả những gì nhóm đang cố gắng đạt được.

Chiến lược

Là cách nhóm lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh. Chiến lược có thể lâu dài.

Mục tiêu chiến lược

Chia nhỏ thành mục tiêu ngắn hạn, có thể đạt được và hỗ trợ các nỗ lực nhóm.

Cùng với nhau, các giá trị cốt lõi, mục đích, sứ mệnh và chiến lược tạo nên tầm nhìn của nhóm – tại sao nhóm tồn tại, những gì nhóm đang cố gắng đạt được và làm thế nào mà nhóm sẽ đạt được điều đó. 

Bài tập nhóm dưới đây được thiết kế để trở thành một phiên tập luyện dưới sự dẫn dắt của quản lý kéo dài tám giờ mỗi phiên trong hai ngày. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung để phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn. Bài tập nhằm giúp nhóm bạn hiểu tầm quan trọng của tầm nhìn đối với nhóm và nêu rõ các giá trị cốt lõi, mục đích, sứ mệnh và chiến lược thúc đẩy công việc của bạn, cũng như cách bạn dự định đạt được đến đó. Trọng tâm của phiên này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và hoạt động nhóm thay vì trình bày các slide.

phản hồi