Các nhóm ổn định có năng suất cao hơn

Khuyến cáo giữ nhóm ổn định trong Agile thường không được thực hiện. Độ ổn định của nhóm được đo bằng số lượng thành viên thay đổi từ quy này sang quý khác. Biểu đồ 6 cho thấy rất ít nhóm thực sự có mức độ ổn định 100%, trung bình là 74.8%, có nghĩa là một trong bốn thành viên nhóm sẽ thay đổi sau mỗi quý. Như vậy nhóm rất không ổn định.

nhom-on-dinhMức độ nhóm ổn định

Nhóm không ổn định có liên quan tới hiệu năng thấp là mệnh đề có lý. Nếu chúng ta luôn chuyển nhóm, chúng ta phải huấn luyện lại thành viên nhóm. Khi tốn nguồn lực để làm việc đó, chúng ta không hoàn thành công việc. Do đó, năng suất bị ảnh hưởng và khả năng tiên lượng cũng như mức độ phản hồi cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Nhóm ổn định định có tương quan với:

  • Tăng 60% năng suất
  • Tăng 40% khả năng tiên lượng
  • Tăng 60% khả năng phản hồi

Hãy giữ các thành viên ổn định ở một nhóm.

nhom-on-dinh-2Năng suất. Cao hơn là tốt hơn

nhom-on-dinh-3Lượng lỗi. Thấp hơn là tốt hơn.

nhom-on-dinh-4Mức độ thay đổi của đầu ra. Thấp hơn thì tính ổn định cao hơn.

nhom-on-dinh-5Khả năng phản hồi. Càng thấp càng tốt.

Thông tin về nghiên cứu và các thuật ngữ

Thông tin về nghiên cứu

Đây là nghiên cứu được CA Agile Central Insights thực hiện và công bố tại RallyDev. Nghiên cứu này thực hiện ở hơn 160.000 dự án, 50.000 nhóm Agile và 13.000 nhóm Agile vẫn đang hoạt động sử dụng nền tảng ALM (CA Agile Central Application Lifecycle Management).

Chỉ số hiệu năng phát triển phần mềm

Chỉ số hiệu năng phát triển phần mềm (Software Development Performance Index – SDPI) là một khung cân bằng các chỉ số về chất lượng, năng suất, tính tiên lượng và khả năng phản hồi.

Khả năng phản hồi

Dựa vào thời gian làm việc hoặc thời gian tung ra thị trường: là lượng thời gian một hạng mục công việc tiêu tốn trong quy trình.

Chất lượng

Dựa vào mật độ lỗi: tỷ lệ lỗi trên mỗi ngày làm việc của một người.

Năng suất

Dựa trên tỷ lệ kế quả đầu ra trên kích thước nhóm: số lượng user story và lỗi hoàn thành trong một khoảng thời gian.

Khả năng tiên lượng

Dựa trên sự thay đổi của kết quả đầu ra: tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của kết quả đầu ra cho một nhóm trong những khoảng ba tháng và trung bình kết quả đầu ra cho cùng nhóm trong vòng ba tháng.

Tương quan: không phải là nguyên nhân

Những kết quả ở tài liệu này là từ sự tìm kiếm mối tương quan giữa quyết định/hành vi và kết quả được đo theo các tiêu chí khác nhau của SDPI. Những tương quan này thỏa mãn những tiêu chí của thống kê. Những tương quan này không nhất thiết là quan hệ nhân quả.

Phạm Anh Đới – Tổng hợp từ RallyDev

pragmatic-scrum-sep2016

phản hồi